Informacje prawne

Uwaga! Niniejsza informacja dotyczy praw ochronnych osób trzecich

Usunięcie ewentualnego naruszenia praw ochronnych na stronach HEINZ-GLAS przez właścicieli praw ochronnych, nie odbywa się bez naszej zgody.

Informacja ta dotyczy marek wymienionych na tej stronie internetowej

Nazwy produktów i logo są chronione na rzecz poszczególnych producentów jako (zarejestrowane) znaki towarowe.

Informacja ta dotyczy linków znajdujących na tej stronie internetowej

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Linki te są udostępnione wyłącznie do Państwa użytku, a treść na tych stronach nie jest zagwarantowana przez nasze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść tych linków i nie ręczy za treść i dokładność materiałów zamieszczonych na stronach internetowych podmiotów trzecich. Wejście na strony internetowe podmiotów trzecich za pośrednictwem tych linków odbywa się na własną odpowiedzialność.

Informacja ta dotyczy dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej

Mogą Państwo korzystać z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik pod następującymi warunkami:

Informacja dotycząca prawa autorskiego oraz niniejsza informacja dotycząca uprawnienia zawarte są we wszystkich kopiach; korzystanie z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych; żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie w żaden sposób zmieniane; oraz żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie wykorzystywane niezależnie od towarzyszących im tekstów, kopiowane lub dalej rozprowadzane.

HEINZ-GLAS lub jej dostawcy nie podają żadnych informacji dotyczących przydatności do określonego celu informacji zawartych w dokumentach i przynależnych do nich grafikach na tym serwerze. Wszystkie dokumenty i przynależne do nich grafiki są udostępniane w takim stanie w jakim były widziane i bez jakiejkolwiek gwarancji. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy odmawiają tym samym wszelkiej gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących przydatności do określonego celu, a także nienaruszenia praw. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem informacji dostępnych na tym serwerze. Udostępniane na tym serwerze dokumenty i przynależne do nich grafiki mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje są okresowo zmieniane. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy zastrzegają sobie możliwość dokonania w każdym czasie ulepszeń, lub zmian opisanych tu produktów, lub programów.

Informacje te dotyczą oprogramowania, dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem dokumentów dotyczących oprogramowania dostępnych na tym serwerze.

Niniejsza strona www oraz wszelkie zamieszczone na niej materiały (w tym w szczególności utwory, znaki towarowe, wzo-ry przemysłowe, bazy danych, wzory opakowań, ich wybór i zestawienie) są objęte prawami własności intelektualnej HEINZ-PLASTICS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, chronionymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz 631 ze zm.), ustawy z 30.06.2000 Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.)i ustawy z 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Zakazane jest ich zwie-lokrotnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zarówno w całości, jak i części, bez pisemnej zgody HEINZ-PLASTICS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.© Copyright by HEINZ-PLASTICS Polska Sp. z o.o..

Redakcja

Lisa Lampert-Mueller
Monika Kosmala-Sójka
Izabela Zbrzyzna 

Rejestr handlowy

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 000017655

NIP: 571-14-58-954

REGON: 130339947

Wydawca

HEINZ-PLASTICS Polska
ul. Przemysłowa 57
13-200 Działdowo | Poland

Phone: +48 23 698 16 00
Fax: +48 23 698 16 24

Mail: sales.poland.plastics@heinz-glas.com
www.heinz-plastics.com

Copyright

Prawo autorskie 2021 HEINZ-GLAS lub ich dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie zostają zastrzeżone.

Website:

Webdesign: Shuttle Design Studio, Würzburg
Typo3-Umsetzung: Netzhaut, Würzburg

Perfection in Plastics