Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie internetowej i cieszymy się, że interesujesz się naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami, które mają zastosowanie w naszym przypadku. W niniejszej polityce prywatności informujemy szczegółowo o przetwarzaniu danych osobowych przez HEINZ-PLASTICS Polska Sp. z o. o. oraz o przysługujących prawach. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Obejmują one w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także adres IP. O danych anonimowych mówi się, gdy nie można powiązać ich z danym użytkownikiem.

Administrator Danych Osobowych

Adres: HEINZ-PLASTICS Sp. z o. o. | ul. Przemysłowa 57 | 13-200 Działdowo | Polska Dane kontaktowe: tel. +48 23 698 16 00, fax. +48 23 698 16 24.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

 

Po pierwsze, chcielibyśmy poinformować Cię o Twoich prawach, jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są unormowane w art. 15 - 22 RODO. Obejmują one:

• prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

• prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

• prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z wyżej wskazanych praw, skontaktuj się z nami na następujący adres e-mail: rodo@heinz-glas.com. To samo dotyczy pytań związanych z przetwarzaniem danych w naszej firmie. Informujemy ponadto, że przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawo do sprzeciwu

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z prawem do sprzeciwu: Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci w każdym czasie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych bez podawania przyczyn. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. Sprzeciw jest bezpłatny i może zostać zgłoszony w dowolnej formie, najlepiej na następujący adres e-mail: rodo@heinz-glas.com.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony inte-res, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania dokonywanego w oparciu o ww. podstawę. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie danych ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami RODO i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO. Przetwarzamy Twoje dane w celu nawiązywania kontaktów biznesowych, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, w celu realizacji umów, oferowania produktów i usług oraz w celu wzmacniania relacji z klientami, co może obejmować analizy do celów marketingowych i marketing bezpośredni. Podstawą przetwarzania może być także Twoja zgoda. W przypadku odbierania od Ciebie zgody poinformujemy Cię o celach przetwarzania danych i Twoim prawie do wycofania zgody.

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim może nastąpić jedynie, gdy będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa lub za Twoją odpowiednią zgodą. W innych przypadkach udostępnienie danych podmiotom trzecim nie będzie miało miejsca, chyba że będziemy do tego zobowiązani z uwagi na obowiązujące przepisy prawne (ujawnienie organom administracji publicznej, takie jak np. organy nadzorcze lub organy ścigania).

 

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W ramach naszej organizacji zapewniamy, że dostęp do danych osobowych mają jedynie te osoby, dla któ-rych jest to niezbędne w celu wykonania zobowiązań umownych lub wypełnienia obowiązków prawnych. W wielu przypadkach nasze poszczególne działy w celu realizacji przydzielonych zadań korzystają ze wsparcia usługodawców. Ze wszystkimi usługodawcami zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Przekazywanie do państw trzecich / zamiar przekazywania do państw trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) odbywa się wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji zobowiązań umownych, wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Przekazujemy Twoje dane osobowe usługodawcom lub spółkom z naszej grupy kapitałowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Chiny, Indie, Peru, Rosja, Szwajcaria, USA. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane przez nas zgodne z RODO procedury wewnętrzne.

 

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak są one potrzebne do realizacji danego celu przetwarzania. Wska-zujemy, że wiele określonych prawem okresów przechowywania wiąże się z koniecznością dalszego prze-twarzania danych (w postaci ich utrwalenia). Dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z prawa handlowego lub podatkowego. W przypadku braku obowiązku przechowywania danych przez określony czas, dane będą systematyczne usuwane po realizacji danego celu. Ponadto, mamy prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli udzieliłeś nam zgody lub – w przypadku sporów prawnych – jest to konieczne w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń.

 

Bezpieczne przesyłanie danych

Aby jak najlepiej chronić przetwarzane przez nas dane osobowe przed przypadkową lub zamierzoną modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Stosowany poziom bezpieczeństwa jest stale monitorowany we współpracy z ekspertami do spraw bezpieczeństwa i dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.

 

Obowiązek podania danych

Podanie szeregu danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji i zakończenia relacji umownych oraz wypełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych i prawnych. To samo dotyczy korzystania z na-szej strony internetowej i różnych dostępnych na niej funkcji. Szczegóły na ten temat podaliśmy w powyższym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być rów-nież zbierane lub udostępniane na mocy przepisów prawa. Należy pamiętać, że nie można przetworzyć zapytania ani wykonać zobowiązania umownego bez podania tych danych.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

• informacje o stronie, z której nas odwiedzasz

• używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny

• adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych

• żądane pliki, przesłana ilość danych, pliki do pobrania/eksport plików

• informacje o stronach internetowych, które u nas otwierasz, włącznie z datą i godziną

 

Kontakt przez e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, przetwarzamy dane osobowe podane w e-mailu wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania.

 

Cele reklamowe w odniesieniu do dotychczasowych klientów (art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO)

Grupa HEINZ-GLAS jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientami i dostarczaniem informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług. Dlatego przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpo-średniego. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać Ci odpowiednie informacje i oferty także drogą elektroniczną.Jeśli nie życzysz sobie tego, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych oso-bowych w celu marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono połączone z mar-ketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrazisz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz zawsze wycofać udzieloną nam zgodę. Sprzeciw jest bezpłatny i może zostać zgłoszony w dowolnej formie, najlepiej na następujący adres e-mail: rodo@heinz-glas.com lub pocztą na adres: HEINZ-PLASTICS Polska Sp. z o. o. | ul. Przemysłowa 57 | 13-200 Działdowo.Jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, w każdej chwili zgoda może zostać wyco-fana, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 

Automatyczne decyzje indywidualne

Nie używamy czysto automatycznego przetwarzania do podejmowania decyzji.

 

Cookies (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Nasze strony internetowe używają tak zwanych cookies (ciasteczek). Służą one do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze przez przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym). Pliki cookies pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Możemy więc zaprojektować zawartość strony zgodnie z potrzebami odwiedzających. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Zostaną one au-tomatycznie usunięte po Twojej wizycie. Stałe ciasteczka są automatycznie usuwane z komputera po upływie okresu ważności (zazwyczaj po sześciu miesiącach) lub użytkownik sam usuwa je przed datą wygaśnięcia.Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem ciasteczek. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Ponadto zapisane już ciasteczka można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Uwaga: Jeśli wyłączysz zapisywanie ciasteczek, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni uży-teczne.Szczegóły dotyczące zarządzania ciasteczkami różnią się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik:a) Internet Explorer support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies b) Mozilla Firefox support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c) Google Chrome support.google.com/chrome/answer/95647 d) Opera help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych lub wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w aktywności ich dzieci w Internecie i ich zainteresowaniach w tym zakresie.

 

Linki do stron internetowych innych podmiotów

Nasza strona może zawierać - wyraźnie rozpoznawalne - także linki do stron internetowych innych firm. W przypadku, gdy dostępne są linki do stron internetowych innych podmiotów, nie mamy wpływu na ich treść. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych. Za treść tych stron odpowiada zawsze dany podmiot lub administrator strony internetowej. Połączone strony internetowe zostały sprawdzone w momencie ich łączenia pod kątem możliwych naruszeń prawnych i możliwych do zidentyfikowania naruszeń. W momencie łączenia nie stwierdzono nielegalnych treści. Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Po powiadomieniu o naruszeniu, linki takie zostaną natychmiast usunięte.

 

Perfection in Plastics